Ogólnopolska Zbiórka Żywności „Podziel się posiłkiem”

Ogólnopolska Zbiórka Żywności „Podziel się posiłkiem”

To będzie wyjątkowy weekend. Dla tysięcy dzieci, którym możemy dać w prezencie pyszny obiad i dla wszystkich tych, którzy zdecydują się to zrobić. Piątek-sobota 23-24 września to dwa dni akcji Podziel się Posiłkiem. W prawie 3000 sklepach w całej Polsce wolontariusze z uśmiechem przyjmą dary od kupujących. Lista sklepów jest dostępna na www.podzielsieposilkiem.pl

Pomóc można również online. Zapraszamy na charytatywni.allegro.pl. Za 5, 10, 15 i 50 zł mona kupić potrzebującym dzieciom paczkę z jedzeniem. Każda paczka to odpowiednio 3, 6,7 lub 15 posiłków dla dzieci.

Zapraszamy do krótkiej fotorelacji z tych dni.

Print img_2786 img_2787 img_2788 img_2789 img_2791 img_2792 img_2809 img_2810 img_2811

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016

bz logoLogo UE 2

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań

Bank Żywności w Opolu przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków)
i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 • Włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 • Pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających
  z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 • Wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 • Warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw
  i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • Warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 • Programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
  i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • Warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowychi rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Osoby kierowane są do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności)
i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • Dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać
  z działańw ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 • Współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 • Oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 • Kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny
  w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Opracowano na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Efekty w 2015 roku

 • ilość osób objętych pomocą: 20 000
 • przeprowadzono działania z zakresu: warsztatów edukacji ekonomicznej, dietetycznych oraz kulinarnych
 • przekazano 117 004  paczek żywnościowych
 • przekazano 1 446 346 kg artykułów żywnościowych
 • współpracowano z 45 organizacjami

Podprogram 2016 rozpoczął się w sierpniu 2016 i będzie trwał do czerwca 2017.

Poniżej podaję link do wytycznych, gdzie możecie się Państwo zapoznać ze szczegółami Programu.

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2016/

harmonogram-dzialan-towarzyszacych-popz-2014-2020-podprogram-2016

 

10-lecie Banku Żywności w Opolu

Dnia 14.07.2016 obchodziliśmy 10-lecie istnienia naszego Banku. W tym samym dniu, Marszałek województwa wyróżnił Bank Żywności w Opolu za zasługi dla województwa opolskiego. Poniżej przedstawiamy kalendarium oraz zapraszamy do fotorelacji z tego dnia.

KALENDARIUM

W dniu 10.05.2004 r. odbyło się zebranie założycielskie  Opolskiego Banku Żywności, które powstało z inicjatywy

 • Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta: koło Bielickie, Otmuchowskie i Pępice
 • Caritas Diecezji opolskiej
 • PCK Zarząd Okręgu w Opolu
 • PKPS w Opolu

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 23.08.2004

Pierwsze posiedzenie Zarządu Opolskiego Banku Żywności oraz Walne Zebranie po zarejestrowaniu Banku Żywności w Opolu nastąpiło 16.09.2004 r. Na Zebraniu Pani Wojewoda zaoferowała dalszą pomoc w postaci bezpłatnego użyczenia magazynu w Luboszycach oraz pokryciu kosztów związanych z jego eksploatacją, transportami personelem magazynu.

16.11.2004 r. otwarto Rachunek Bankowy w PeKaO SA. I Odział w Opolu. Na posiedzeniu zarządu w 16.02.2005 roku podjęto decyzję o zakupie komory chłodniczej na co pozyskano środki z Narodowego Banku Polskiego w wysokości 15 000 zł. 

W roku 2005 Opolski  Bank Żywności otrzymał 377,19 ton żywności. Z tej puli żywności 50 ton przeznaczono na program „Napełniamy talerzyk” na dożywianie dzieci w szkołach.( szkoły podstawowe i gimnazja). Do programu zakwalifikowano 2850 dzieci.

Na Posiedzeniu zarządu 16.02.2006 r. rezygnację z przynależności do Opolskiego Banku Żywności złożyli:

 • Caritas Diecezji Opolskiej
 • PCK Zarząd Okręgu w Opolu

Na posiedzeniu Zarządu 30.01.2007 r.  PKPS – Opole   podjął decyzję o rezygnacji z członkostwa w Banku Żywności i tym samym wziął samodzielny  udział w programie PEAD. Postanowiono również o przystąpieniu Opolskiego Banku Żywności do Federacji Polskich Banków Żywności.

Na posiedzeniu Zarządu 13.02.2007 r. Pani Wioletta Porowska złożyła  rezygnację z funkcji prezesa, Zarząd podjął Uchwałę o przyjęcie Pani Wioletty Porowską w poczet honorowych członków OBŻ.

Podczas posiedzenia Zarządu  w dniu 08.05.2007r. podjęto uchwałę o przyjęciu Pana Jana Karola Minknera w poczet członków wspierających Bank Żywności za wspieranie działalności Banku, poprzez organizowanie spotkań, koncertów, a także jest pomysłodawcą i autorem piosenki związanej z Bankiem Żywności i „Akademią Podziel się Posiłkiem”.

14.03.2007 r w czasie walnego zebrania Pani Wioletta Porowska złożyła rezygnację z funkcji prezesa Opolskiego Banku Żywności  i zaproponowała na to stanowisko Jana Burniaka, była to jedyna kandydatura, którą poparto jednogłośnie.

17.04.2009 przystosowano pomieszczenie w budynku nr 2 o powierzchni 50 m2 na chłodnię, ponieważ poprzednia kabina okazała się za mała na przewidywane ilości masła, sera topionego i żółtego.

26.06 2008 zostaliśmy przyjęci do grona członków Federacji Polskich Banków Żywności.

20.07.2010 r. zakupiliśmy wózek widłowy typu  Yale o udżwigu do 1500 kg.

13.09.2011 zakupiliśmy samochód chłodnię o ładowności 750 kg.

26.05. 2015 Wojewoda Opolski przekazał Bankowi Żywności w Opolu samochód ciężarowy Star 244 o ładowności 7,5 tony .

W grudniu 2015 r. zakupiliśmy drugi wózek widłowy ( używany) z uwagi na konieczność uruchomienia drugiego magazynu na ul. Magazynowej ponieważ nie mieliśmy gdzie pomieścić otrzymywaną żywność w ramach programu FEAD.

Od 2004 r. do końca 2015 roku – Bank Żywności w Opolu przyjął w ramach programu PEAD i  FEAD  w sumie 9 450 ton żywności (od 262 tony w 2004 do 1 434 tony w 2015 r.) o wartości   29 766792 ,00 zł. Ponadto pozyskaliśmy w tym czasie 7 312 619 ton żywności z krótkimi terminami do spożycia o wartości 4 486 877,8 zł w tym 177,28 ton żywności – o wartości 791 402,49 zł  zebranych w czasie zbiorek żywności w Programach „Podziel się posiłkiem” i „Świątecznych Zbiórkach Żywności” na terenie województwa opolskiego.

 

IMG_2022 IMG_2061 IMG_2068 IMG_2103 IMG_2129 IMG_2130 IMG_2136 IMG_2017 IMG_2042 IMG_2107 IMG_2111 IMG_2117

Podsumowanie Podprogramu 2015 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

bz logoLogo UE 2

W kwietniu zakończyliśmy dystrybucję oraz działania towarzyszące w Podprogramie 2015. Poniżej prezentujemy kilka najważniejszych informacji dotyczących Podprogramu.

DYSTRYBUCJA:

 • Ilość pozyskanej żywności w ramach POPŻ 2015: 1 434 986 kg.
 • Wartość pozyskanej żywności w ramach POPŻ 2015: 5 077 300,65 zł.
 • Zrealizowano 97 dostaw.
 • Rozdysponowano żywność do 45 organizacji.
 • Ilość wydań z Banku Żywności do organizacji:
 • 379 WZ
 • Ilość osób objętych pomocą żywnościową to 20 260 osób.

Dodatkowo przyjęliśmy, w ramach pomocy, ze Śląskiego Banku Żywności w Chorzowie 11 360 kg kaszy, które trafiły do 3 organizacji biorących udział w programie.

Łącznie z pozyskaną kaszą zwiększyła się wielkość otrzymanej żywności w ramach POPŻ 2015 – 1 446 346 kg o wartości 5 096 971, 58 zł.

W Podprogramie 2015 wielkość paczki wynosiła początkowo ok. 99 kg przy ilości 11 tys. beneficjentów (minimalna wielkość wg wytycznych 47,27kg).

Wraz ze zwiększającą się ilością osób w końcowej fazie programu to 79 kg, a łączna liczba osób objętych pomocą wyniosła 20 260 osób. Dla Organizacji, które przystąpiły do programu w lutym – marcu wielkość paczki była uwarunkowana ilością produktów, które znajdowały się w magazynie BŻ.

W Podprogramie 2015 Bank Żywności w Opolu zrealizował 67 transportów, co pozwoliło na przekazanie organizacjom biorącym udział w w/w programie 549 ton produktów żywnościowych.

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

 • Przeprowadzonych zostało łącznie 76 warsztatów:
 • 25 warsztatów kulinarnych
 • 30 dietetycznych
 • 21 edukacji ekonomicznej
 • Przeszkolonych zostało 2000 podopiecznych!